شبکه های اجتماعی
خبرنامه
پست الکترونیک
تلفن همراه

یکشنبه 17 آذر 1392
0

اعضای شورای سوم

احمد رضا نقیب زاده
متولد 1355 کارشناس ارشد مهندس شهر سازی-کارشناس مهندسی عمران
رییس کمسیون عمران و حمل و نقل، منشی اول شورای اسلامی شهر شیراز، عضو هیئت رئیسه شورا، رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورا، نائب رییس  کمیسیون شهر سازی و معماری، عضو کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی شورا، ناظر و نماینده شورا در کمسیون ماده صد شهرداری منظقه سه، نماینده شورا در سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز، نماینده شورا و ناظر شورا در سازمان ترافیک و نماینده شورا در کمیته فنی ماده 5

زین العابدین عرب
متولد 1336  کارشناس مدیریت
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا، رییس کمیته رسیدگی به درخواستهای مردمی، ناظر و نماینده شورا در کمیسیون ماده صد شهرداری منظقه 4، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا، عضو کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی شورا، مسئول کمیته مرکزی یاوران شورا، نماینده شورا در شورای آموزش و پرورش شهرستان شیراز، نماینده شورا در کمیته بررسی ارائه راهکار در خصوص اعطای تسهیلات به بازسازی بافتهای فرسوده، نماینده شورا در کمیته مبارزه با مواد مخدر، نماینده شورا در کمیسیون بند  20 ماده 55 قانون شهرداریها و نماینده شورا در کمیسیون ماده 77 شهردار

سید محسن معین 
متولد 1336 کارشناس مهندسی راه و ساختمان
منشی دوم شورای اسلامی شهر شیراز، نماینده شورا در ستاد آبادگری باغات قصردشت، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شهر شیراز، عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا، نماینده شورا در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، عضو کمیته مرکزی یاوران شورا و نماینده شورا در کمیته اجرایی تبصره 2 ماده 54 جهت تعیین ارزش اجاره املاک

سید محمد کاظم دستغیب
متولد 1358 کارشناس ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل
ناظر و نماینده شورا در کمیسیون ماده صد شهرداری منظقه 7 و 2، عضو کمیسیون شهر سازی و معماری شورا، عضو کمیته مرکزی یاوران شورا، نماینده شورا در کمیسیون بند ب ماده 14 در رابطه با قطع اشجار، نماینده شورا در شورای زیبا سازی، رئیس  شورای نامگذاری شهر شیراز، نماینده شورا در  کمسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها، نماینده شورا در سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز و نماینده شورا در کمیته اجرای زیبا سازی تمامی واحدهای صنفی شیراز

شبیر زارع خفری
متولد 1345 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری- کارشناسی ارشد علوم سیاسی
نایب ریس شورای اسلامی شهر شیراز، ناظر و نماینده شورا در کمیسیون ماده صد شهرداری منظقه  6، ناظر و نماینده شورا در کمیسیون ماده صد شهرداری منظقه  9، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، ریس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، نماینده شورا جهت اجرای تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداریها، نماینده شورا در کمسیون بند ب ماده 14 در رابطه با قطع اشجار، نماینده شورا در سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز، نماینده شورا در اجرای مواد 11و 12 آیین نامه مالی شهرداریها(موضوع معاملات عمده) و ریس  کمیته مرکزی یاوران شورای اسلامی شهر شیراز

علی زحمت کش
متولد 1337 کارشناس مهندسی مکانیک
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، عضو کمسیون شهرسازی و معماری شورا، عضو کمسیون عمران و حمل ونقل شورا، نماینده شورا در کمسیون های تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری، نماینده شورا در سازمان مدیریت پسامند

محمد حق نگر
کارشناسی ارشد مدیریت، کارشناسی مهندسی عمران، عضو شورای اسلامی شهر شیراز،عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا، عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا،عضو کمسیون سرمایه گذاری، ناظر و نماینده شورا در کمیسیون ماده صد شهرداری منظقه 9 و عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورا

مظفر مختاری
متولد 1338 کارشناس مدیریت دولتی
رئیس شورای اسلامی استان فارس، خزانه دار شورای اسلامی شهر شیراز، ناظر و نماینده شورا در کمیسیون ماده صد شهرداری منظقه 5، ناظر و نماینده شورا در کمیسیون ماده صد شهرداری منظقه 1،رییس کمسیون برنامه و بودجه شورا، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا، ریس شورای نامگذاری شهر شیراز، نماینده شورا در هیت های  حل اختلاف دادگستری، نماینده شورا در ستاد آبادگری باغات قصردشت، نماینده شورای استان در حل اختلاف شوراها، نماینده شورای استان در کار گروه فرهنگی استان، نماینده شورای استان در کار گروه توسعه و برنامهریزی و نماینده شورای استان در کار گروه بافت های فرسوده

معصومه زارع
متولد 1356 کارشناس امور قضایی                                                                                                    
منشی شورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی، نماینده شورا در کمیسیون تجدید نظر شهرداری، عضو کمیته مرکزی یاوران شورا، نماینده شورا در هیئت های حل اختلاف دادگستری، نماینده شورا در جلسات زیر گروه بهزیستی و امور اجتماعی، نماینده شورا در کمسیون کاهش آسیب های اجتماعی و نایب ریس کمسیون فرهنگی اجتماعی

 مهدی خانی
متولد 1344 کارشناس ارشد مدیریت
عضو کمسیون سرمایه گذاری، ناظر و نماینده شورا در کمیسیون ماده صد شهرداری منظقه تاریخی فرهنگی، عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورا، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا، عضو کمسیون برنامه و بودجه شورا، ناظر و نماینده شورا در هیئت انضباطی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، نماینده شورا در  سازمان قطار شهری، نماینده شورا در کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها، عضو کمیته مرکزی یاوران شورا، نماینده شورا در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها، نماینده شورا در اجرای ماده 11و12 آیین نامه مالی شهرداریها(موضوع معاملات عمده)، ناظر و نماینده شورا در کمیته رسیدگی به تخلفات و حل اختلاف در بخش خصوصی سازمان اتوبوسرانی، نماینده شورا در سازمان قطار شهری و نماینده شورا در کمسیون تجدید نظر شهرداریهای شیراز

 


ارسال نظر
نام شما:
 
پست الکترونیک:
وب سایت:
متن:

.
کد امنیتی را وارد کنید: